Pay Hisse Senetleri Tasarım ve Baskı


 

Pay Senedi Basım ?Pay Hisse Senedi

Pay senedi tasarımını ve üretimini yapan MatbaaNet olarak önce kâğıt, ebat, üretim sayısı ve pay senedi modelinibelirledikten sonra üretilecek olan Pay ( Hisse ) senedinin bütçesini sunuyoruz.
Bütçe onayından sonra bize sadece şirketle ilgili gerekli belgeler.

Türkiye Ticaret Sicili gazetesi
Karar Defteri metni
Kuruluş sonrası unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi
Limited Şirketin'den A.Ş. ye dönmüş ise Nevi değişikliği gazetesi
Bilgiler doğrultusunda şirketin kurumsal yapısına uygun Pay ( Hisse ) senedinin ön tasarımlarını e-posta yoluyla gönderiyoruz. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra. Hisse dağılımını tasarım üzerinde uyguladıktan sonra son kontrol için tekrar e-posta yoluyla gönderiyoruz. Tüm baskı üretim onayı alındıktan sonra 3-4 gün içerisinde üretimin gerçekleştiriyoruz ve teslimatını konuyla ilgili sorumlu kişilere teslimatını yapıyoruz.


Pay Senedi Nedir?Pay Hisse Senedi

Pay - Hisse - Senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek için verdikleri kıymetli evrakların adıdır.
Borsa İstanbul’da Pay İşlemleri olarak adlandırılan halk dilinde hisse senetleri işlemleri olarak bilinen yatırım aracında, yatırımcılar Borsa İstanbul’da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir.

Her sermaye şirketi pay senedini çıkarma yetkisine sahip değildir. Pay Hisse senedi çıkarma yetkisi olan kurum ve kuruluşlar: Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kurumlar.

Pay senetlerinin iki çeşidi bulunmaktadır ve bunlar HÂMİLİNE Pay Hisse Senedi
veya NÂMA YAZILI pay senetleridir.
Türk Ticaret Kanunu 484 ncü maddesine göre “ bedelleri tamamen ödenmemiş” paylar için HAMİLİNE pay senedi çıkarılamaz. Çıkarılırsa geçersiz olur, çünkü elinde Hamiline Yazılı Pay (Hisse) Senedi olan bir kişi o şirketin pay sahibi sayılır.

Türk Ticaret Kanunu 487 ncı maddeye göre; Sermayesinin tamamı ödenmemiş bir şirket, NÂMA YAZILI pay hisse senedi çıkarmak zorundadırlar. Nama yazılı pay hisse senetlerinde , pay sahibinin TC kimlik no, adı- soyadı veya Ticari unvanın ve adresinin açıklanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu 486 ncı maddeye göre; Paylar HAMİLİNE yazılı ise, Yönetim Kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesinden üç 3 ay içinde HAMİLİNE pay hisse senetlerini bastırıp pay sahiplerine vermelidir.

Devir işlemlerinde noterde işlem yapılmaya gerek yoktur.
Bir Anonim Şirket yetkilisinin bu vergi ve KDV avantajlarından yararlanabilmesi için payını 2 sene elinde bulundurması gerekir. 2 sene sonunda satılmış olan paylardan elde edilen kazanç gelir artış vergisinden muaf olur. Aynı zamanda bu durumda KDV ödemesi de olmaz

Pay Hisse Senedi Baskı Kağıdı

Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı kıymetli evraktır.

Tasarım ve baskısı yapılmaktadır.
Dilerseniz biz tasarımı yapalım siz kendinizde baskı yapma imkanına sahipsiniz.

 

Pay Hisse SenediPay Hisse Senedi

 

YENİ TTK’YA GÖRE PAY SENETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir (Yeni TTK m.484).
Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.
Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine kaydolur.
Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. TTK‘da veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir (Yeni TTK m. 489-490).

Pay Hisse SenediPay Hisse Senedi

Pay Hisse SenediPay Hisse Senedi

Osmanlı'da bir ilk: Dersaadet Tahvilat Borsası
2 Aralık 1866 tarihinde Osmanlı Devleti´nin dış piyasalardan aldığı borçların devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Osmanlı´nın ilk borsası olan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı
Osmanlı devlet adamları özellikle II. Mahmut’tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için bir takım girişimlerde bulunsalar da bu çabalar uzun süreli olamadı. Nitekim 19. yüzyılın ortalarından itibaren yurt içinde kurulan şirketlerin birçoğu yabancıların elindeydi. Para işlevlerinin sürdürüldüğü en önemli mekan ise İstanbul’daki Galata semtiydi. Galata’da hemen hepsi Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler, iç piyasadaki para arzını kontrol ederken dışarıdaki Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler içindeydiler. Osmanlı Devleti’nin dış piyasalardan borç almasına sebep olan gelişme Kırım Savaşı’ndan itibaren başladı. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Bu amaçlara istinaden Osmanlı’da ilk borsa, 1866’da “Dersaadet Tahvilat Borsası” adıyla kuruldu. Ancak çeşitli borsa oyunları ve yabancı şirketlerin olumsuz faaliyetleri sonucu borsa işlemlerinden istenilen verim sağlanamadı. 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleri ile itibarı sarsılan Dersaadet Tahvilât Borsası’nda 1904 yılından itibaren yeni düzenlemelere girişildi ve adı da “Esham ve Tahvilât Borsası” olarak değiştirildi. Aynı tarihte “Esham ve Tahvilât Nizamnamesi” ve borsa işlemlerinden alınacak vergi ve cezaları kapsayan “Esham ve Tahvilât Borsası Resmine Dair Nizamname” taslakları hazırlandı
Kanun, 1906’da yürürlüğe girdi
.